เอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส คำนึงถึงการป้องกันผู้โดยสารจากอันตรายต่างๆ เป็นอย่างดีและสายการบินขอให้คำมั่นสัญญาว่าจะรักษามาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของผู้โดยสารไว้ในระดับสากลตามคำแนะนำขององค์กรควบคุมการบินนานาชาติ
ผู้โดยสารสามารถมั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนของสายการบินเอเชีย แอทแลนติก แอร์ไลน์ส มีความรู้และผ่านการฝึกฝนการรักษาความปลอดภัยทุกขั้นตอนในทุกสถานการณ์ และสายการบินยังได้พยายามเพิ่มพูนทักษะและความเข้าใจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนสามารถรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมั่นใจและรวดเร็วที่สุด