เงื่อนไขการเดินทาง


หากคุณได้รับการออกตั๋วโดยสารโดย สายการบินเอเชียแอทแลนติก เว้นแต่ได้รับการยกเว้นตามเงื่อนไขในเอกสารนี้มีสัญญาของการขนส่งในเอเชียแอทแลนติกแอร์ไลน์ส สัญญาที่ให้สิทธิที่จะดำเนินการบนเครื่องบินหรือชุดของเที่ยวบินและเงื่อนไขจะถูกควบคุมดังต่อไปนี้:
  • Terms and conditions of the Ticket
  • Conditions of Carriage
  • Applicable Tariffs; and Regulations